THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Zamil Steel Hà Nội 2019
  • Khách hàng: ZAMILSTEEL VIỆT NAM
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Thời gian: 12/2019 - Present
  • Mô tả dự án: