THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Vĩnh Tân 4
  • Khách hàng: SIAM CITY CEMENT PUBLIC LTD
  • Địa điểm: Bình Thuận
  • Thời gian: 10/2016 - Present
  • Mô tả dự án: