THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Tuyến Metro số 1 TP.HCM
  • Khách hàng: General Resources Company (GRC)
  • Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 06/2020 – Present
  • Mô tả dự án: