THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Sửa chữa Tàu Mermaid Challenger
  • Khách hàng: Saigon Shipyard Co.Ltd
  • Địa điểm: Tp.Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 2013 - 03/2014
  • Mô tả dự án: