THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Sửa chữa Tàu Loyz Carrier
  • Khách hàng: Saigon Shipyard Co.Ltd
  • Địa điểm: Vũng Tàu
  • Thời gian: 2013 - 03/2014
  • Mô tả dự án: