THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Sửa chữa Tàu Lewek Lynx
  • Khách hàng: Triyards SSY
  • Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 2014
  • Mô tả dự án: