THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Sửa chữa Tàu Lewek Emerald
  • Khách hàng: SAIGON SHIPYARD CO.LTD
  • Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 2013 - 03/2014
  • Mô tả dự án: