THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: PTSC Quảng Ngãi
  • Khách hàng: PTSC Quảng Ngãi
  • Địa điểm: Long Sơn - BRVT
  • Thời gian: 01/2021 - Present
  • Mô tả dự án: