THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: PTAS AMANAN
  • Khách hàng: Strategic Marine (Smv)
  • Địa điểm: Vũng Tàu
  • Thời gian: 2014
  • Mô tả dự án: