THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: POSCO Nhơn Trạch
  • Khách hàng: POSCO E&C Viet Nam
  • Địa điểm: Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Thời gian: 03/2020 - Present
  • Mô tả dự án: