THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Nhà máy năng lượng mặt trời Tây Ninh
  • Khách hàng: VIECC Co., LTD
  • Địa điểm: Tây Ninh
  • Thời gian: 04/2019 - Present
  • Mô tả dự án: