THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Nhà máy năng lượng mặt trời Long An
  • Khách hàng: Performed Line Product Co,.Ltd
  • Địa điểm: Long An
  • Thời gian: 01/2019 - 03/2019
  • Mô tả dự án: