THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Lắp đặt thiết bị SMP9 - NSRP
  • Khách hàng: PTSC Quãng Ngãi
  • Địa điểm: Nghi sơn, Thanh Hóa
  • Thời gian: 07/2015 - 2016
  • Mô tả dự án: