THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Giàn khoan Songa
  • Khách hàng: VIETNAM GLOCOATING ENGINEERING JSC
  • Địa điểm: Giàn Khoan
  • Thời gian: 2013 - 2014
  • Mô tả dự án: