THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Giàn khoan Ruby
  • Khách hàng:
  • Địa điểm: Giàn Khoan
  • Thời gian: 09/2014 - Present
  • Mô tả dự án: