THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Giàn khoan 6X
  • Khách hàng: PTSC Offshore Services Jsc - Pos
  • Địa điểm: Giàn khoan
  • Thời gian: 08/2014
  • Mô tả dự án: