THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Dự án HH1, HH2 & Nexus
  • Khách hàng: Bauer Việt Nam
  • Địa điểm: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 01/2021 – 11/2021
  • Mô tả dự án: