THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Cung ứng thuyền viên
  • Khách hàng: BOURBON OFFSHORE SURF
  • Địa điểm: Bến Lức, Long An
  • Thời gian: 12/2015 - Present
  • Mô tả dự án: