THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Cưng ứng lao động phổ thông
  • Khách hàng: BELFOR (ASIA) PTE LTD
  • Địa điểm: VSIP, Bình Dương
  • Thời gian: 05/2016 - Present
  • Mô tả dự án: