THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Cung cấp nhân lực cho Triyards SSY
  • Khách hàng: Triyards SSY
  • Địa điểm: Quận 2 - Tp. Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 11/2015 - Present
  • Mô tả dự án: