THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Bảo dưỡng Lần 3 - Nhà máy lọc dầu Dung Quất
  • Khách hàng: Binh son Refining & Petrochemical Ltd
  • Địa điểm: Quảng Ngãi
  • Thời gian: 2017
  • Mô tả dự án: